missie en visie

Missie

Stichting HoutrookVrij ijvert voor het vermijden van overlast en uitstoot van gevaarlijke stoffen als gevolg van het gebruik van houtkachels, allesbranders, open haarden, vuurkorven, BBQ’s en aanverwante installaties binnenshuis en in de open lucht. Burgers hebben recht op schone en gezonde lucht in en rond de woning. Van de overheid wordt verwacht dat zij dit recht waarborgt.

Visie

De stichting kiest voor een diplomatieke aanpak. Wij vinden dat we in goed overleg en met goed onderbouwde argumenten instanties er van kunnen overtuigen dat er betere regelgeving moet komen die de overlast van houtrook beperkt. We vinden dat iedereen het basale recht heeft op schone en frisse lucht.

Doelstelling

Houtrook kent in onze optiek geen gemeentegrenzen. Daarom vindt de stichting dat er landelijke regels moeten komen die niet stokers beschermen tegen overlast en de risico’s op gezondheidsschade door het inademen van rook van verbrand hout of andere vaste stoffen. Wij richten onze energie de komende jaren vooral op de landelijke overheid en politieke partijen.

We beseffen heel goed dat het realiseren van onze doelen niet eenvoudig zal zijn. Maar de eerste stappen in de goede richting zijn gezet. De overheid erkent dat houtrook een belangrijk aandeel heeft in de hoeveelheid fijnstof die Nederland jaarlijks produceert. Ook beseft zij dat het inademen van houtrook effecten kan hebben op de gezondheid. De staatssecretaris heeft op basis van adviezen van het platform een aantal initiatieven in gang gezet. Helaas is het politieke klimaat nog niet zover dat een verbod op het stoken van hout kansrijk is. De belangen van bijvoorbeeld commerciële partijen zijn nu eenmaal groot. Daarnaast hebben we te maken met Europese wetgeving.

Wij geven vorm aan onze ambitie door:

  • betrokkenheid bij de doorontwikkeling maatregelen Schone Lucht Akkoord.
  • het zoeken van vormen van samenwerking en/of ondersteuning van/met lokale initiatieven. Want samen staan we sterk. Gemeenten of lokale politieke partijen vragen hierdoor bij VNG of landelijke overheid soms om actie.
  • het aanbieden van actuele en vrij toegankelijke informatie op onze website waardoor burgers, maar ook overheidsinstanties geïnformeerd kunnen zijn wat houtrook is en welke (gezondheids)effecten dat kan hebben op burgers en buurt.
  • het aanbieden van vrij toegankelijke informatie via onze website waarmee burgers op lokaal niveau zelf initiatieven kunnen ontplooien. Onder andere foldermateriaal.
  • het informeren/prikkelen van volgers (onder andere burgers, journalisten en beleidsmakers) via Facebook en Twitter.
  • persoonlijk contact te leggen met politieke partijen. We vinden het belangrijk dat onze volksvertegenwoordigers beter geïnformeerd zijn over de gevolgen van houtrook voor zowel de stoker als de niet-stoker. De persoonlijke verhalen (geanonimiseerd) die wij van burgers mogen ontvangen zijn daarbij van grote waarde.
  • (persoonlijk) contact proberen te leggen met wetenschappers en artsen die gespecialiseerd zijn op gebied van luchtkwaliteit en/of gevolgen voor gezondheid door slechte luchtkwaliteit als gevolg van houtstook.
  • het samenwerken met instanties die houtrook ook als problematiek ervaren. Zo werken wij onder andere samen met het Longfonds.
  • het zo veel mogelijk acceptabel en aanvaardbaar wetenschappelijk bewijs te verzamelen, gerelateerd aan de gevolgen van het stoken van hout en andere vaste stoffen door particulieren. Hoewel wij geen wetenschappers zijn, vinden we het belangrijk dat we kennis van zaken hebben en daarmee een gerespecteerd gesprekspartner kunnen zijn voor zowel deskundigen (inhoud) en leken (praktijk).
  • zelf meten emissies fijnstof en Ultrafijnstof m.b.v. professionele apparatuur.

Let wel: De stichting ondersteunt particulieren niet persoonlijk en geeft geen juridisch advies (anders dan hetgeen algemeen bekend is).

[1] Het voorkomen en/of verminderen van overlast en gezondheidseffecten door het stoken van hout en andere vaste stoffen door particulieren.

Petitie

Stichting HoutrookVrij vindt dat iedereen recht heeft op schone en gezonde lucht. De overheid moet hier duidelijke regels voor opstellen en deze handhaven. Dus steun onze actie door de petitie te tekenen.
Ga naar petitie tekenen

45mm-wide case in polished steel with wire-style lugs typical of how early wrist watches looked. This was because early wrist watches were really just pocket watches with lugs soldered to them. These two longines telemeter chronograph mens designer belts replica watch are chronograph watches that come in at around 41 mm wide. They feature a steel case and a durable leather strap. The movement is self-winding, stop and reset the chronograph and there is no way to restart the timer without resetting. The earliest watches were built around the Lemania cal. 15CHT and later models.