Aandeel houtstook in luchtvervuiling

Aandeel houtstook in Nederlandse luchtvervuiling

Fijnstof PM2.5

Houtrook bevat fijnstof van verschillende groottes en bestaat voor 49% uit de fijnere en dus schadelijkere vorm: PM2.5. Een belangrijke vorm van fijnstof, want hiervoor bestaan wettelijke normen, die door de EU en de WHO zijn opgesteld.

Uit de grafiek van Emissieregistratie (RIVM) blijkt dat we bij verkeer (de groene lijn) een dalende trend zien in de uitstoot van PM2.5. Bij de uitstoot van consumenten (roze lijn) is dit allerminst het geval. Deze uitstoot is grotendeels aan sfeerverwarming in de vorm van openhaarden en hout-en pelletkachels te wijten. Met de toenemende populariteit van de elektrische auto is te verwachten dat de luchtkwaliteit bij snelwegen verbetert, terwijl dit allerminst het geval is in onze woonwijken.

Klik hier voor PDF en uitwerking per bron.

Het RIVM dat als een leidraad voor de GGD’s fungeert erkent in haar fijnstofdossier dat er geen ‘veilige niveaus worden aangetoond waarbij geen schadelijke gezondheidseffecten van fijn stof optreden. Dit houdt in dat er op basis van in epidemiologische studies geen buitenluchtconcentratie is aan te geven waar beneden geen gezondheidseffecten worden gevonden. Daarom zullen er ook beneden de huidige grenswaarden voor fijn stof in de buitenlucht gezondheidseffecten kunnen optreden.’

Roet

Bekijken we de uitstoot van roet dan is de trend nog ongunstiger. Vanaf 2020 is houtstook in Nederland de belangrijkste emissiebron van roet geworden.

Nul–op–de–fijnstofmeter-woning

foto: PXhere.com

De gezondheidseffecten van houtstook in Nederland worden nog steeds onderschat. De waardes gevonden in de literatuur zijn vele malen hoger dan de emissiefactoren voor fijnstof en roet toegepast door TNO voor het schatten van de nationale emissies uit open haarden en houtkachels. Een eerste inschatting is dat houtstook tussen de 900 en 2700 vroegtijdige sterfgevallen veroorzaakt in Nederland.

Prof. Dr. Lars Hein, hoogleraar ecosysteemdiensten en milieuverandering WUR, 2018

Andere stoffen zoals PAK’s

Ook als we de nationale uitstoot van andere gevaarlijke stoffen beschouwen, zoals PAK’s, neemt houtstook daar een verrassend hoog aandeel in. PAK’s is een benaming voor een groep gezondheidschadende stoffen en staat voor Poly-Aromatische-Koolwaterstoffen. Een van de bekendste PAK’s is Benzo-a-Pyreen. Ook is de bijdrage van houtstook aan de totale nationale emissie van dioxinen en benzeen is aanzienlijk.

Ook op Europees niveau is door het gebruik van houtkachels en biomassaverwarming de concentratie van benzo(a)pyreen (BaP) enorm gestegen. In de periode 2003-2012 stegen de concentraties van BaP met meer dan een vijfde, aldus het Europees Milieuagentschap (EMA).
In 2012 werden bijna negen op de tien stadsbewoners blootgesteld aan BaP boven WHO referentieniveaus! Lees het artikel.

De effecten van de zomerse barbecue

Wat de invloed is van een zomerse dag met veel barbecues werd in 2014 in Eindhoven duidelijk. Overdag was het windstil, waardoor de gassen en fijnstofdeeltjes die vrijkomen bij de verbranding van bbq-kolen boven de straat bleven hangen. Het meetsysteem van Aireas gaf hier en daar een verhoging maar nog niet normoverschrijdend.

Rond middernacht werd het heiig, als gevolg van condenserend vocht in de lucht. Dit leidde tot een ongekende piek in de fijnstof waarden. De deeltjes worden zwaarder en veranderen van chemische samenstelling, waardoor ze irriterend voor de luchtwegen kunnen worden. Tegen de ochtend trok de mist op en verdween de piek weer snel. Eindhoven kon opgelucht ademhalen.

Petitie

Stichting HoutrookVrij vindt dat iedereen recht heeft op schone en gezonde lucht. De overheid moet hier duidelijke regels voor opstellen en deze handhaven. Dus steun onze actie door de petitie te tekenen.
Ga naar petitie tekenen

 

45mm-wide case in polished steel with wire-style lugs typical of how early wrist watches looked. This was because early wrist watches were really just pocket watches with lugs soldered to them. These two longines telemeter chronograph mens designer belts replica watch are chronograph watches that come in at around 41 mm wide. They feature a steel case and a durable leather strap. The movement is self-winding, stop and reset the chronograph and there is no way to restart the timer without resetting. The earliest watches were built around the Lemania cal. 15CHT and later models.